การใช้ Bluetooth 4.0 BLE และ RFID ในระบบหอพัก


  • ที่มาของโครงงาน

เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีหอพักจำนวนมากและเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งในภาพรวมนั้นแต่ละหอพักมีระบบการจัดการที่คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) เริ่มเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ ทางผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นว่าควรนำเอาความสามารถของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) มาช่วยในการจัดการระบบของหอพักและการทำกิจกรรมของหอพัก ที่มุ่งเน้น ให้ผู้ให้บริการหอพัก และ ผู้ใช้บริการหอพัก มีความสะดวกสบายมากขึ้น ทางผู้พัฒนามีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี Bluetooth 4.0 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในปัญจุเข้ามาร่วมประยุกต์ใช้สร้างโครงงานให้เกิดเป็นนวตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบที่นำไปต่อยอดให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคต

  • ประโยชน์ของโครงงาน

ระบบจัดการหอพัก (Dormitory Management System) นี้ สามารถช่วยให้ผู้ให้บริการหอพักและผู้ใช้บริการหอพัก มีความสะดวกสบายมากขึ้น ในการใช้งานบริการต่างๆของหอพัก เช่น การจ่ายค่าบริการ ซึ่งผู้ดูแลหอพักสามารถสร้างบิลหอพัก แล้วส่งไปให้ผู้เช่าหอพักทุกๆคนได้อย่างง่าย และรวดเร็ว และสามารถติดตามสถานะการชำระค่าบริการของผู้เช่าได้อย่างเรียลไทม์ หรือ การใช้งานระบบเปิดประตูอัตโนมัติ ที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เช่า ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีโทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้วแค่ใช้โปรแกรมระบบจัดการหอพัก ก็จะสามารถใช้มือถือเป็นกุญแจเปิดประตูหอพัก แทนระบบ คีย์การ์ด หรือ ลายนิ้วมือได้ เพราะสามารถเช็คสถานะการเปิดปิดประตูของผู้เช่าแต่ละคนว่า มีสิทธิ์เปิดประตูได้หรือไม่ ซึ่งระบบนี้ก็จะเชื่อมสัมพันธ์กับการชำระค่าบิลรายเดือนได้ด้วย หรืออีกระบบหนึ่งก็คือการใช้งานระบบชำระค่าบริการอัตโนมัติ ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องซักผ้า แค่ใช้ระบบจัดการหอพัก ก็จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนี้เสมือนบัตรเครดิต ชำระเงินเครื่องซักผ้า แล้วยอดเงินนี้ก็จะไปรวมกับค่าบิล รายเดือน ที่จะต้องจ่ายในรอบถัดไป จึงทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานระบบต่างๆ ของหอพักได้มากขึ้น

  • ภาพรวมของระบบ

จับภาพหน้าจอ 2558-05-22 เวลา 20.17.13

  • หลักการทำงานของระบบ

        ระบบทั้งหมดได้มีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วนได้แก่ Mobile Application, Hardware และส่วนของฐานข้อมูล โดยทุกส่วนมีความการทำงานที่สอดคล้องกัน นอกจากนั้นการเชื่อมต่อหรือการคุยกันในส่วนต่างๆนั้นได้มีมาตรฐานและวิธีการคุยกันที่ชัดเจน

1. Mobile Application

        ระบบในส่วนจะทำหน้าเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบโดยตรง และ จากภาพ 3.1 จะเห็นว่าในโทรศัพท์นั้นจะมีฐานข้อมูลของตัวเอง สาเหตุที่ต้องสร้างฐานข้อมูลไว้นั้นเพื่อที่เวลาโทรศัพท์ไม่ได้ต่อ Internet จะยังคงใช้งานส่วนของการสั่งเปิดปิดไฟผ่านทาง Bluetooth ได้

2. Hardware

        ในส่วนนี้ RF Board นั้นทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางในการควบคุมและส่งข้อมูลหากัน เพราะการเขียนคำสั่งควบคุม RN4020 และ ควบคุมการเปิดปิดไฟนั้นต้องเขียนที่ RF Board

3.านข้อมูล

        ในส่วนของฐานข้อมูลนั้นทำหน้าที่เป็นแหลงรวมข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในการประมวลผลสิ่งต่างๆ ดั้งนั้นการทำงานส่วนใหญ่ของระบบจะต้องมีการเข้าถึงฐานข้อมูลก่อนที่จะประมวลผลอยู่เสมอ

การเชื่อมต่อส่วนต่างๆ

        การส่งข้อมูลหากันระหว่างทั้ง 3 ส่วนนั้นมีมาตรฐานที่ชันเจนหรือเรียกว่ามี Protocol ที่ใช้อย่างชัดเจน โดยการส่งข้อมูลระหว่า Mobile Application ไปหาส่วน Hardware นั้นเราใช้ Bluetooth ในการส่งข้อมูลหากัน ส่วนการส่งข้อมูลหากันในส่วนของ Hardware และ ฐานข้อมูลเราใช้ Protocol HID ในการส่งข้อมูล

  • อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน

1. Microchip RN4020

RN4020

        ใช้เป็นตัวกลางในการ รับ-ส่ง สัญญาณระหว่าง Bluetooth 4.0 ในโทรศัพท์ กับ RF Board ซึ่ง Microchip ตัวนี้ก็คือ Bluetooth Module ที่อยู่ฝั่งของ Hardware ใช้คุยกับโทรศัพท์นั้นเอง

2. RF Board

RF

        ใช้ในการเขียนคำส่งควบคุม Microchip RN4020 และเป็นตัวเชื่อมกับ Server ในการจัดการข้อมูล

3.Mobile Application

 จับภาพหน้าจอ 2558-05-22 เวลา 20.19.59

  • Code

ระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

1. ส่วนของ Mobile (Java)

2. ส่วนของ Microcontroller (C)

3. ส่วนของ Server (Python)

4. ส่วนของ Web (HTML, CSS, PHP, jQuery)

Download Code : https://github.com/iFirst/Dormitory-Management-Syatems.git

  • VDO แนะนำการใช้งาน

  • รายชื่อผู้จัดทำ

1. นาย ชาญณรงค์   ปิยะลังกา   540610598

2. นาย ธนวิชญ์       ต้นกันยา   540610612

  • เอกสารเพิ่มเติม

 https://drive.google.com/file/d/0Bw4BhwHT32AESXZvYjN4ZV9MU1U/view?usp=sharing