Daily Archives: November 18, 2014


ลงพื้นที่ ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัย จ.แพร่ ในโครงการอิคคิวซัง ปีที่ 2

หลังจากที่จัดค่ายอิคคิวซังให้กับสามเณรในโครงการฯ เพื่อแนะนำเครื่องมือและช่วยคิดหัวข้อโครงงานไปแล้วสองครั้ง ทางทีมจากโรงเรียนพุทธโกศัย จ.แพร่ ก็เป็นโรงเรียนที่ทำโมเดลต้นแบบของโครงงานรดน้ำสวนผักออกมาได้ดี ประกอบกับโรงเรียนฯ มีความพร้อมและประสงค์อยากลองนำโมเดลไปขยายผลใช้งานกับแปลงผักจริงๆ ดังนั้นทีมงานจากห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทีมจาก สวทช. กรุงเทพฯ ผู้ดูแลโครงการ ก็ได้ลงพื้นที่ติดตั้งระบบจริงในแปลงสาธิตที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ให้