web cam


การเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้งานกล้อง Web Cam เบื้องต้น

Web Cam เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีประโยชน์มากในการทำโครงงาน โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเช่น Raspberry Pi ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ทำอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้มากมาก บทความนี้จะนำเสนอวิธีการเขียนโปรแกรม Python อย่างง่ายเพื่อใช้งาน Web Cam