sms


รับ-ส่ง SMS ง่ายๆ ด้วย AirCard บน Raspberry Pi 2

บทความนี้จะแนะนำและแสดงตัวอย่างการรับส่งข้อความ SMS อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโครงงานที่ต้องการใช้ความสามารถนี้