Raspberry Pi


Home Automation System – ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารอัตโนมัติ

Home Automation System คือ ระบบที่สามารถควบคุมและรายงานสถานเปิด-ปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารได้ผ่านทาง Web Application และ Web Site


การเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่าย

บทความนี้จะแนะนำวิธีการต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โดยแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป


การเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้งานกล้อง Web Cam เบื้องต้น

Web Cam เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีประโยชน์มากในการทำโครงงาน โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเช่น Raspberry Pi ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ทำอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้มากมาก บทความนี้จะนำเสนอวิธีการเขียนโปรแกรม Python อย่างง่ายเพื่อใช้งาน Web Cam


รับ-ส่ง SMS ง่ายๆ ด้วย AirCard บน Raspberry Pi 2

บทความนี้จะแนะนำและแสดงตัวอย่างการรับส่งข้อความ SMS อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโครงงานที่ต้องการใช้ความสามารถนี้


การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ตรวจสอบและจดจำลายนิ้วมือ (Finger Scan FPO-001V2) ด้วยภาษา Python

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน Finger scanผ่านทางภาษา Python
เพื่อให้สามารถจดจำ และระบุลายนิ้วมือ เพื่อนำไปประมวลผลเป็นขั้นต่อไป


การบันทึกตำแหน่งพิกัดจากอุปกรณ์ USB GPS โดยใช้ภาษา Python

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน USB GPS ผ่านทางภาษา Python บนระบบปฏิบัติการ Linux (รวมถึง Raspberry Pi ด้วย) เพื่อให้สามารถอ่านค่าพิกัดปัจจุบันและบันทึกไว้ในไฟล์เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป


ตรวจสอบใบหน้าโดยใช้ Raspberry Pi + Webcam 1

มีโครงงานหลายชิ้นที่ได้สอบทีมงาน LIL ว่าจะสามารถใช้ Raspberry Pi ในตรวจสอบว่ามีใบหน้าคนอยู่ในภาพที่ได้จาก webcam หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นก็พบว่าสามารถทำได้ไม่ยากจึงได้นำมาเรียบเรียงไว้


การทำ Scratch รุ่นปรับปรุงให้ใช้งานได้บน Raspberry Pi

เนื่องจากทางห้องวิจัย LIL ได้พัฒนาโปรแกรม Scratch รุ่นพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มีคำสั่งในการควบคุมการทำงานของชุดหุ่นยนต์ GoGo Board โดยจะมีประโยชน์มากเมื่อนำไปใช้กับบอร์ดใหม่ที่ชื่อ PiTopping ซึ่งคือ GoGo Board รุ่นดัดแปลงย่อส่วนให้ขี่อยู่บน Raspberry Pi ได้ แต่ปัญหาที่พบคือ Scratch รุ่นที่ปรับปรุงนี้ไม่สามารถรันบน Raspberry Pi ได้ จึงเป็นปัญหาทำให้โครงการนี้ชะงักไประยะหนึ่ง แต่ถึงวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงนำวิธีการมาเรียบเรียงไว้ที่นี่