gps


การบันทึกตำแหน่งพิกัดจากอุปกรณ์ USB GPS โดยใช้ภาษา Python

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน USB GPS ผ่านทางภาษา Python บนระบบปฏิบัติการ Linux (รวมถึง Raspberry Pi ด้วย) เพื่อให้สามารถอ่านค่าพิกัดปัจจุบันและบันทึกไว้ในไฟล์เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป


การ plot ตำแหน่งพิกัดลงบน Google Map โดยใช้ Python อย่างง่าย

โครงงานที่มีการใช้ GPS ในการบันทึกตำแหน่งเพื่อติดตาม หรือประเมินการเดินทาง ย่อมต้องมีการนำจุดพิกัดไปนำเสนอในรูปของแผนที่ บทความนี้จะนำเสนอวิธีการ plot ตำแหน่งพิกัดลงบน google maps อย่างง่าย โดยใช้ภาษา python