face detection


ตรวจสอบใบหน้าโดยใช้ Raspberry Pi + Webcam 1

มีโครงงานหลายชิ้นที่ได้สอบทีมงาน LIL ว่าจะสามารถใช้ Raspberry Pi ในตรวจสอบว่ามีใบหน้าคนอยู่ในภาพที่ได้จาก webcam หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นก็พบว่าสามารถทำได้ไม่ยากจึงได้นำมาเรียบเรียงไว้