aircard


การเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่าย

บทความนี้จะแนะนำวิธีการต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โดยแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป


รับ-ส่ง SMS ง่ายๆ ด้วย AirCard บน Raspberry Pi 2

บทความนี้จะแนะนำและแสดงตัวอย่างการรับส่งข้อความ SMS อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโครงงานที่ต้องการใช้ความสามารถนี้