Tinker


Tinker คือ เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์โกโกบอร์ด ในรูปแบบของ Block Programming โดยเน้นการใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยการลากวางบล็อคคำสั่งมาประกอบกันเป็นชุดโปรแกรมควบคุมสั่งงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรม

Screenshot 2014-04-12 03.12.33

ส่วนประกอบต่างๆ ของ Tinker มีดังนี้

Screenshot 2014-04-12 03.14.14

1. บล็อคคำสั่งหลัก มีไว้สำหรับใส่บล็อคคำสั่งอื่นๆที่ต้องการเขียนเป็นโปรแกรมลงโกโกบอร์ด

2. เมนูชุดคำสั่งของโกโกบอร์ด

3. เมนูสำหรับล้างชุดคำสั่งใหม่, บันทึกชุดคำสั่ง, โหลดชุดคำสั่งที่เคยบันทึก

4. ปุ่มสั่งดาวน์โหลดโปรแกรมลงโกโกบอร์ด

5. ปุ่มสั่งแสดงโค้ดโปรแกรมของโกโกบอร์ด

6. ปุ่มแสดงหน้าต่าง Gogo Monitor สำหรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์

 

หลักการทำงาน

 

วิธีการใช้งาน Tinker