ทดลองใช้งาน Logic Analyzer


จุดประสงค์การเรียนรู้

  • เข้าใจการทำงานของ Logic Analyzer ในการจับสัญญาณและใช้ Protocol Analyzer เพื่อตีความหมายสัญญาณนั้นๆ

โจทย์

  1. ให้สร้าง Pulse ที่มีคาบ = 20 ms จากขาไมโครคอนโทรลเลอร์ขาใดขาหนึ่ง แล้วใช้ Logic Analyzer แสดงรูปคลื่นนั้นพร้อมวัดความยาวคลื่นให้เห็น
  2. ให้พิมพ์ข้อความออกมาทาง serial port ของไมโครคอนโทรลเลอร์ และใช้ Logic Analyzer จับสัญญาณพร้อมทั้งใช้ Protocol Analyzer แสดงข้อความนั้นๆ ออกมาทาง Logic Analyzer

1. สร้าง Pulse ความยาวคลื่น 20 ms และแสดงผ่าน Logic Analyzer

ให้เลือกใช้ Pin ใด Pin หนึ่งของไมโครคอนโทรลเลอร์สร้าง Pulse ตามข้อกำหนด โดยใช้คำสั่ง output_toggle() ร่วมกับ delay_ms()

หลังจากนั้นให้ใช้ Logic Analyzer จับสัญญาณออกมาแสดงบนจอภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2. จับสัญญาณจาก serial port

ขอให้ใช้ logic analyzer จับที่ขา Tx ของพอร์ท Serial บนไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วลองเขียนโปรแกรมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์พิมพ์ข้อความส่งออกมาทาง serial นี้ แล้วแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ logic analyzer แสดงข้อความนั้นในรูปแบบของ pulse และ ใช้ protocol analyzer ถอดรหัสสัญญาณแสดงเป็นตัวอักษรได้ตามข้อความที่เขียนออกมา

ตัวอย่างที่ได้จาก Logic Analyzer ที่จับและแสดงคำว่า “Hello World”  ออกมาได้