Drone Geometry – ระบบควบคุมอากาศยานขนาดเล็กเพื่อการเรียนรู้


บทคัดย่อ

                ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็ก เนื่องจากมีการใช้สื่อการสอนบนคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น Project นี้จึงมีแนวคิดว่าจะสร้างสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อให้มีความหลากหลายในการนำไปใช้กับเด็ก และเป็นการดึงดูดให้เด็กสนใจมากขึ้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดที่จะใช้เครื่องบินจำลองขนาดเล็กหรือ มีชื่อเรียกว่า AR.Droneในการสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยใช้หลักการของ Turtle Geometry เข้ามาประกอบเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกหัดจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ตามสถานการณ์ต่างๆตามหลักการของ Turtle Geometry ผ่านการบังคับเครื่องบินจำลองขนาดเล็ก(AR.Drone)โดยผ่านโปรแกรมที่สร้างขึ้น

ที่มาของโครงการ

                เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญ ในการเป็นสื่อการสอน การเรียนรู้สำหรับเด็ก จึงได้พัฒนาโครงงานนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสื่อการสอน โดยจะคล้ายกับหลักการของ Turtle Geometryโดยมีตัวละครหลักคือตัวเต่า โดยที่จะให้เด็ก ลองใช้ Function ต่างๆ ในการลากเส้นให้เป็นรูป เช่นดอกไม้ หรือ รูปเขาวงกต เป็นต้น จึงมีแนวคิดที่จะนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องบินจำลองที่มีชื่อว่าAR.Droneโดยที่จะใช้ AR.Drone แทนตัวเต่า และให้เด็กๆลองทำกิจกรรม Turtle Geometry ผ่านทางอุปกรณ์ที่สัมผัสและจับต้องได้จริงโดยลองทำตามแบบฝึกหัดที่วางไว้ เช่นให้บังคับเครื่องบินไปในเส้นทางต่างๆ จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายที่วางไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็นขั้นตอนความยากง่ายตามลำดับ

วืดีโอสาธิตทำงาน

http://www.youtube.com/watch?v=JEH_gvpkruw&feature=youtu.be

โครงสร้าง

 

โครงสร้าง

 

การทำงานจาก User  จะทำการสร้าง Block เพื่อเป็นตัวส่งคำสัง่ไปยัง Ar drone โดยผ่าน java gateway ทั้งนี้จะมีการเชื่อมต่อกันผ่าน web socket ในการสื่อสารกัน ระหว่าง blokly กับ gate way หลังจากนั้น จะทำการส่งไปยัง Ar drone โดยใช้ wifi เมื่อเชื่อมต่อกันแล้ว Ar drone ก็จะทำงานตามคำสั่งที่เราสร้างขึ้นมา

 

ผลการทดลองใช้งาน

ใน Project นี้พวกเราได้สร้างโปรแกรมควบคุม AR.Drone โดยใช้ Visual Programming Language ลักษณะแบบ Block ซึ่งเมื่อนาทดสอบการบิน สามารถบินได้ตามที่กาหนดและเป็นไปตามจุดประสงค์ของ Project แต่ยังพบปัญหาที่เกิดจาก AR.Drone เนื่องจากมีราคาแพง แบตเตอรี่น้อย และมียังไม่เสถียรเมื่อเจอลมแรง ดังนั้นในอนาคตเมื่อ AR.Drone ได้พัฒนาให้เสถียรขึ้นจะสามารถนาไปใช้ได้ดีขึ้น และเมื่อนา Project นี้มาทดลองกับเด็กพบว่าเด็กสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้ดี และมีความอยากรู้อยากเห็นเมื่อได้สัมผัสกับ AR.Drone ทาให้ Project นี้เป็นกิจกรรมฝึกสอนสาหรับเด็กที่ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ

 

ทีมพัฒนา

นุป

 

ชนน วุฒิเดชารักษ์ 520610365

 

big

ชยาวัทน์ อุสะทโก  520610368

  1. เขียน Excerpt – เอาข้อ 3 มาย่อใส่ในช่อง Excerpt ด้านล่างของจอ ข้อความนี้จะเป็นไฮไลท์ของบทความในหน้า web
  2. ใส่ link ไฟล์ source code – ของทั้งภาษา C และไฟล์ KiCAD, C#, ไฟล์อื่นๆ ที่มี
  3. ใส่ link ของหนังสือโปรเจก – เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น