ผลงาน


ผลงานวิจัย

Pi Topping - บอร์ดควบคุมหุ่นยนต์สำหรับ Raspberry Pi

Pi-Toppping คือ อุปกรณ์เสริมของ Raspberry Pi ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถให้ Raspberry Pi เช่น การรับค่า Input แบบ Analog , การสั่ง Output แบบ H-bridge เพื่อสั่งงาน DC Motor / Servo Motor

GoGo 4.1 G

รูป GoGo Board 4.1G คุณสมบัติ GoGo 4.1 G – ใช้ PIC18F4550 เป็นสมองกลควบคุมการทำงาน – ติดต่อกับ Computer ผ่าน USB port – รับแหล่งจ่ายไฟได้ 3 แหล่ง Power Jack (+9VDC,+12VDC) , Battery AA *6 (+1.5VDC * 6) และ USB port (+5VDC) – Regulator Output  +5V 3A สำหรับ MCU – 8 Input Analog / Digital port – 4 DC Motor port […]

I/O Blocks - ระบบเครือข่าย I/O แบบกริด

I/O Blocks คือเครือข่ายโหนด Input หรือ output แบบ Modular ที่ช่วยให้สร้างต้นแบบของโครงงานที่ต้องการจำนวน I/O ที่หลากหลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว

Tinker

Tinker คือ เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์โกโกบอร์ด ในรูปแบบของ Block Programming โดยเน้นการใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยการลากวางบล็อคคำสั่งมาประกอบกันเป็นชุดโปรแกรมควบคุมสั่งงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรม

โครงงานทั่วไป

Home Automation System - ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารอัตโนมัติ

Home Automation System คือ ระบบที่สามารถควบคุมและรายงานสถานเปิด-ปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารได้ผ่านทาง Web Application และ Web Site

Smart Green House

ระบบ Smart Green House มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเท็คโนโลยีที่สามารถตอบความต้องการด้านระบบควบคุมอัตโนมัติของเกษตรกรที่เพาะพืชในโรงเรือน ไม่ว่าจะเป็นการควบุคมการให้สารอาหาร การวัดสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน หรือการติดต่อสื่อสารกับเกตรกร เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบในประเทศและสามารถตอบสนองบริบทการเพาะปลูกของเกตรกรไทยในภูมิสังคมของไทยได้

Auto Light

ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า – มีการใช้เซ็นเซอร์วัดแสงและควบคุมการเปิดปิดไฟ และส่งข้อมูลผ่าน 3G มายัง Website เพื่อตรวจสอบได้

ระบบช่วยวิเคราะห์ประเภทของดินสำหรับงานชลประทาน

โครงงานนี้เป็นความร่วมมือกับกรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องการอุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์คุณสมบัติของดินที่จะใช้ในการสร้างเขื่อน ซึ่งในปัจจุบันการทดสอบใช้เวลานานและมีความผิดพลาดสูง โดยแนวคิดของอุปกรณ์นี้คือจะดัดแปลงเครื่องขูดดินของทางกรมชลประทานโดยติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงสันสะเทือนเพื่อวิเคราะห์ดูว่าค่าจากเซ็นเซอร์สามารถนำไปใช้ในการบอกประเภทของดิน

โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2557

การใช้ Raspberry Pi เป็นอุปกรณ์เพิ่มขยายให้กับระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่วนเพิ่มขยายให้กับชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้โกโกบอร์ด โดยใช้ Raspberry Pi จุดเด่นคือสามารถเพิ่มความสามารถที่เดิมทำได้ยากในระบบสมองกลฝังตัวทั่วไป เนื่องจาก Raspberry Pi เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Linux จึงสามารถเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ได้โดยง่าย เช่น การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB เช่น อุปกรณ์รับพิกัด GPS, Aircard เพื่อส่ง SMS, การเล่นไฟล์สื่อ, การใช้บริการเครือข่ายเช่น ส่งอีเมล์, อ่านและรับค่าจากบริการ Pushbullet และ IFTT โดยจะสั่งงานได้ผ่านภาษา Logo รวมไปถึงเพิ่ม Web Application ที่เรียกว่า GoGo Home Screen ที่ประกอบไปด้วย Text-to-Speech, การจัดการไฟล์, การแสดงกราฟข้อมูล, การบันทึกเสียง, การใช้ Web UI และ Speech Recognition เพื่อสั่งงาน GoGo Board

ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ

ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้จัดทำจึงคิดที่จะพัฒนาระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร (Home Automation) ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และวางแผนการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้โดยง่ายโดยระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารจะถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะ หรือ สั่ง เปิด-ปิด หรือ ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามความต้องการได้ผ่านทาง เว็ป แอพพลิเคชั่น โดยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ได้ทุกที่บนโลกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนได้อย่างง่ายดายและช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองได้อย่างมาก

การใช้ Bluetooth 4.0 BLE และ RFID ในระบบหอพัก

ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น หนึ่งในอุปกรณ์สื่อสารที่มีบทบาทมากในยุคปัจจุบัน คือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ซึ่งถูกนำไปใช้แทบทุกพื้นที่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ โปรแกรมประยุกต์ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มีการเติมโตตามมาด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์คือ ที่อยู่อาศัย ทีมผู้พัฒนามองเห็นว่า หอพัก เป็นที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการสร้างเพิ่มขึ้นในทุกๆพื้นที่ในประเทศไทย จึงนำสิ่งจำเป็นทั้งสองอย่างนี้มาทำงานร่วมกันให้เกิดศักยภาพที่ดีขึ้น

2556

Cloud Variable

ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโครงงานที่มีระบบบันทึกข้อมูล (Data Logging) ซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบของ กราฟ ภาพถ่าย หรือแผนที่

ระบบควบคุมการเปิดปิด Wireless Access Point จากระยะไกล

โครงงานเป็นความต้องการของ ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการชุดอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เน็ตเวิร์คทางระยะไกล โดยที่สามารถควบคุมที่ดาต้าเซ็นเตอร์ได้ ซึ่งชุดอุปกรณ์นี้สามารถควมคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าได้ ซึ่งมีปลั๊กอยู่ 6 ช่อง สามารถเปิด-ปิด ได้เองโดยผู้ใช้ หรือจะตั้งเวลา ให้ทำครั้งเดียว ให้ทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนหรือทุกปี ตามที่ต้องการ และติดต่อผ่านทางสายแลน ซึ่งจะมี Web Interface ให้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

2555

Drone Geometry - ระบบควบคุมอากาศยานขนาดเล็กเพื่อการเรียนรู้

การใช้เครื่องบินจำลองขนาดเล็กหรือ มีชื่อเรียกว่า AR.Droneในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยใช้หลักการของ Turtle Geometry เข้ามาประกอบเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกหัดจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ตามสถานการณ์ต่างๆ

Unity Engine - การใช้ Game Engine กับการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้

โครงงานนี้ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อเซนเซอร์และมอเตอร์เข้ากับ Unity เพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้ร่วมกับตัวเกม ทำให้การใช้ Unity ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ภายนอกทำได้โดยง่าย

Stepping & Servo motor driver - บอร์ดเพิ่มขยายเพื่อควบคุม Stepping motor และ Servo motor ผ่าน I2C

โครงงานนี้เป็นการออกแบบบอร์ดเพิ่มขยายสำหรับชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก (GoGo Board) เพื่อให้สามารถควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์และเซอร์โวมอเตอร์ได้โดยใช้คำสั่งภาษา Logo ที่เข้าใจง่าย