Topic 3: การเชื่อมต่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยใช้ I2C Bus


การเชื่อมต่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยใช้ I2C Bus

ในการออกแบบระบบสมองกลนั้น บ่อยครั้งที่จะต้องมีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาตรฐานหนึ่งคือ I2C โดยเป็นระบบ Bus ที่มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็น Master และอุปกรณ์หลายๆ ตัวบน Bus ทำตัวเป็น Slave โดย Master สามารถเขียนหรืออ่านข้อมูลกับ Slave เหล่านี้ได้ นักศึกษาจะได้ฝึกใช้การสื่อสารระบบนี้

 

I2C

 

LAB

Resources