ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์ » Auto Light


Auto Light : ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า – มีการใช้เซ็นเซอร์วัดแสงและควบคุมการเปิดปิดไฟ และส่งข้อมูลผ่าน 3G มายัง Website เพื่อตรวจสอบได้

โครงสร้างหลัก

ระบบ Auto Light มีโครงสร้างหลักดังแสดงในแผนภาพดังนี้

autolight

 • ระบบทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเตอร์แน็ตผ่านทาง 3G
 • Raspberry Pi จะเชื่อมกับ Pitopping ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Sensors กับ ไฟ

 

คุณสมบัติ

 • ระบบทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi ซึ่งจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์แน็ตผ่านทางระบบ 3G
 • Raspberry Pi ที่เชื่อมกับตัว PiTopping เพื่อติดต่อรับค่าจากเซนเซอร์แสง แล้วค่าที่ได้จะถูกส่งไปหา Raspberry Pi เพื่อให้สั่งการปิดไฟตาม Step ที่ตั้งไว้แล้วส่งคำสั่งมาให้ PiTopping เพื่อทำการปิดไฟตาม Step ประหยัดพลังงาน แต่ค่าไฟยังคงได้มาตรฐานของ 7-11 ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานก็จะทำการเปิดไฟ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ 7-11 กำหนด
 • ข้อมูลต่างๆ จะถูกนำเก็บไว้ใน Raspberry Pi  และส่งเข้าเก็บในเซิฟเวอร์
  โดยข้อมูลต่างๆ นั้นจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟบน Web site นอกจากข้อมูลค่าแสงที่แสดงออกมาในรูปแบบกราฟแล้ว ยังมีข้อมูลรูปภาพที่  PiTopping  เชื่อมต่อกับ Web cam และส่งภาพมา ทาง3G เพื่อตรวจสอบว่าไฟปิดเปิดจริงตามโปรแกรมหรือไม่

ภาพโปรเจก

IMG_20130523_184810 IMG_20130523_184753IMG_20130523_162316  IMG_20130523_161234 IMG_20130523_160938

IMG_20130523_143143IMG_20130523_162439  IMG_20130523_162450IMG_20130523_152657

 

ทีมพัฒนา

Photo of ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์
ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นาย ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน : 239/11 หมู่บ้านริมคลอง 1 ถ.ริมคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร : 0824826092

วัน/เดือน/ปี เกิด : 14 ตุลาคม 2535

อายุ : 21 ปี

สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

สถานภาพ : โสด

การศึกษา

-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

-ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม

-ปัจจุบัน กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้/ทักษะ

 • Programming Language: C/C++,Python,JAVA,HTML,PHP,JavaScript,AJAX
 • Mobile App: Android,IOS
 • Database: MySQL
 • Hardware: PCB Board Design,Raspberry Pi
 • Operating Systems: Unix, Linux, Windows (XP/2000/7), OSX.
 • Fast learner and patient
 • Good team worker and self motivated

ประสบการณ์

 • Staff ค่าย i-Tim Robotics Summer Camp 5th
 • มีส่วนร่วมใน LIL Summer Camp 2013
 • พัฒนาระบบ Auto Light โดยใช้ raspberry pi,python,PHP และ MySQL เพื่อควบคุม ไฟและระบบ 3G
 • มีส่วนร่วมกับโครงการ Sipa develop traning project

ความสนใจ

Embedded System,PHP,Web Design,FootBall

อาจารย์ที่ปรึกษา

No results.