ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์ » สมาชิก


Staff

No results.

นักศึกษา

Photo of ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์
ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นาย ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน : 239/11 หมู่บ้านริมคลอง 1 ถ.ริมคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร : 0824826092

วัน/เดือน/ปี เกิด : 14 ตุลาคม 2535

อายุ : 21 ปี

สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

สถานภาพ : โสด

การศึกษา

-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

-ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม

-ปัจจุบัน กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้/ทักษะ

 • Programming Language: C/C++,Python,JAVA,HTML,PHP,JavaScript,AJAX
 • Mobile App: Android,IOS
 • Database: MySQL
 • Hardware: PCB Board Design,Raspberry Pi
 • Operating Systems: Unix, Linux, Windows (XP/2000/7), OSX.
 • Fast learner and patient
 • Good team worker and self motivated

ประสบการณ์

 • Staff ค่าย i-Tim Robotics Summer Camp 5th
 • มีส่วนร่วมใน LIL Summer Camp 2013
 • พัฒนาระบบ Auto Light โดยใช้ raspberry pi,python,PHP และ MySQL เพื่อควบคุม ไฟและระบบ 3G
 • มีส่วนร่วมกับโครงการ Sipa develop traning project

ความสนใจ

Embedded System,PHP,Web Design,FootBall

ศิษย์เก่า

No results.