สมาชิก


Staff

Photo of อัฐพันธ์ จันทร์อินทร์
อัฐพันธ์ จันทร์อินทร์
วิศวกร ผู้ช่วยวิจัย
Photo of สุธีพร คำยวง
สุธีพร คำยวง
ผู้จัดการ ผู้ช่วยวิจัย

นักศึกษา

Photo of ภานุพงศ์ จันทาพูน
ภานุพงศ์ จันทาพูน
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
Photo of ธนวิชญ์ ต้นกันยา
ธนวิชญ์ ต้นกันยา
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
Photo of พัฒนพงศ์ ทองทิพย์
พัฒนพงศ์ ทองทิพย์
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
Photo of ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์
ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นาย ปิยวัฒน์ พงษ์จิตต์ภักดิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน : 239/11 หมู่บ้านริมคลอง 1 ถ.ริมคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร : 0824826092

วัน/เดือน/ปี เกิด : 14 ตุลาคม 2535

อายุ : 21 ปี

สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

สถานภาพ : โสด

การศึกษา

-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

-ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม

-ปัจจุบัน กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้/ทักษะ

 • Programming Language: C/C++,Python,JAVA,HTML,PHP,JavaScript,AJAX
 • Mobile App: Android,IOS
 • Database: MySQL
 • Hardware: PCB Board Design,Raspberry Pi
 • Operating Systems: Unix, Linux, Windows (XP/2000/7), OSX.
 • Fast learner and patient
 • Good team worker and self motivated

ประสบการณ์

 • Staff ค่าย i-Tim Robotics Summer Camp 5th
 • มีส่วนร่วมใน LIL Summer Camp 2013
 • พัฒนาระบบ Auto Light โดยใช้ raspberry pi,python,PHP และ MySQL เพื่อควบคุม ไฟและระบบ 3G
 • มีส่วนร่วมกับโครงการ Sipa develop traning project

ความสนใจ

Embedded System,PHP,Web Design,FootBall

Photo of ภาวิช วัฒนวาณิชกร
ภาวิช วัฒนวาณิชกร
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นาย ภาวิช วัฒนวาณิชกร

ที่อยู่ปัจจุบัน : 361 ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง ต.ป่าตัน จ.เชียงใหม่ 50300

โทร : 081-1695123 , 090-6145594

วัน/เดือน/ปี เกิด : 20 พฤศจิกายน 2535

อายุ : 21 ปี

สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

สถานภาพ : โสด

การศึกษา

-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

-ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

-ปัจจุบัน กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้/ทักษะ

 • Programming Language: C/C++/C#,Python,JAVA,HTML,PHP,JavaScript,AJAX
 • Mobile App: Android,IOS
 • Database: MySQL
 • Hardware: PCB Board Design,Raspberry Pi,Microcontroller Programming
 • Operating Systems: Unix, Linux, Windows (XP/2000/7), OSX.
 • Game Engine: Unity
 • Good team worker and self motivated

ประสบการณ์

 • Staff ค่าย i-Tim Robotics Summer Camp 5th
 • มีส่วนร่วมใน LIL Summer Camp 2013
 • พัฒนาระบบ Home Automation System

ความสนใจ

Embedded System,Computer Network Systems,Football

Photo of ธนพล อ้วนหินกอง
ธนพล อ้วนหินกอง
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
Photo of วิรุต เกตุบำรุง
วิรุต เกตุบำรุง
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
Photo of พงศกร เทียมวัง
พงศกร เทียมวัง
นักศึกษา (ป.โท)
Photo of อดิศร แสนศิริพันธ์
อดิศร แสนศิริพันธ์
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
Photo of ติณณ์ธิษณ์ ใจกล้า
ติณณ์ธิษณ์ ใจกล้า
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)
Photo of มารุตพงศ์ ไชยลังกา
มารุตพงศ์ ไชยลังกา
นักศึกษา (LIL Summer Project 2013)

ศิษย์เก่า

Photo of ชาญวุฒิ นรชาญ
ชาญวุฒิ นรชาญ
นักศึกษา (2555)
Photo of นุศรินทร์ นุเสน
นุศรินทร์ นุเสน
นักศึกษา ป.โท (2555)
Photo of พีรพล บุญสม
พีรพล บุญสม
นักศึกษา (2555)
Photo of นพพร ยศประสงค์
นพพร ยศประสงค์
นักศึกษา (2555)
Photo of นริศภูมิ สอนแก้ว
นริศภูมิ สอนแก้ว
นักศึกษา (2555)
Photo of ชยาวัทน์ อุสะทโก
ชยาวัทน์ อุสะทโก
นักศึกษา (2555)