การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ i3dbot


โปรแกรมที่ต้องใช้

  • NetFabb – ใช้ดูตัวอย่าง model ก่อนพิมพ์
  • Slic3r – ใช้แปลงไฟล์ STL ให้เป็น g-code [32 bit] [64 bit]
  • Pronterface – ใช้อ่าน g-code และสั่งพิมพ์

i3dbot

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของ i3dBot

1. ติดตั้ง usb to serial driver หากจะใช้เครื่องของตนต่อกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติโดยตรง

2. เปิดไฟล์ STL (ไฟล์ 3D Model ที่ได้จากโปรแกรมขึ้นรูปต่างๆ) ในโปรแกรม NetFabb เพื่อดูความเรียบร้อยก่อนพิมพ์ สามารถทำการแก้ไขแล้ว save เป็น STL ใหม่ได้

3. เปิดโปรแกรม Slic3r เพื่อแปลง STL ให้เป็น G Code โดยในการใช้งานครั้งแรกต้องตั้งค่าตามนี้

  • ใน Tab Printer Settings ให้แก้ค่า Nozzle diameter เป็น 0.4 mm
  • Tab filament settings แก้ filament diameter เป็น 1.75 mm , temperature extruder เป็น 185 ทั้งสองช่อง และ Bed เป็น 0 ทั้งสองช่อง
  • ใน tab print settings แก้ layer height เป็น 0.25, 0.3, หรือ 0.4 mm (แนะนำให้ใช้ 0.4 mm) ค่านี้จะตั้งเกิน ขนาดของ nozzle diameter (0.4 mm) ไม่ได้ และเล็กที่สุดจะเป็น 0.1 mm แต่ต้องทำการ calibrate หัวใหม่ก่อน

เสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ STL เข้ามาแล้วกดปุ่ม Export G-code ได้เลย

4. เข้าโปรแกรม Printer Interface (Pronterface) เพื่อสั่งพิมพ์

  • ให้ใส่หมายเลข COM port ของเครื่องพิมพ์และตั้ง baud rate เป็น 250,000 bps แล้วลองกด connect
  • ตั้งอุณหภูมิ Heater กับ bed เป็น 185 กับ 60 ตามลำดับ (PLA) กดปุ่ม set
  • กด Load file เพื่อเปิดไฟล์ g-code ที่ได้จากขั้นตอนที่แล้ว และสั่งพิมพ์
  • หัวพิมพ์จะทำงานโดย heat ตัวเองให้ถึงจุดที่กำหนดแล้วก็จะเริ่มพิมพ์ชิ้นงาน