แนะนำ LIL


ห้องวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Inventins Laboratory หรือ LIL) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกลุ่มวิจัยที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชน ตัวอย่างหัวข้อแนวทางการวิจัยมีดังนี้

การออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้

pi-topping 2.5 smallชุดหุ่นยนต์ GoGo Board และ PiTopping เป็นตัวอย่างผลงานออกแบบชุดหุ่นยนต์ พร้อมทั้งระบบเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้เยาวชนเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบัน GoGo Board ได้ขยายผลใช้งานในอย่างน้อย 7 ประเทศ และยังมีการพัฒนาต่อยอดอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์

ko yaw small

เป็นการสร้างแนวทางการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปใช้เพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรมเหล่านี้เป็นแนวทางให้ครูอาจารย์นำเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตน สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับเนื้อหาหลักสูตรเชิงบรูณาการได้

 

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการแสดงข้อมูลรูปแบบใหม่

robo blocks

คือการออกแบบนวตกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แบบใหม่ที่่ช่วยให้กิจกรรมการเรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบเขียนโปรแกรมแบบจับต้องและตอบโต้ได้ (Interactive Tangible Interfaces) และ ระบบแสดงข้อมูลแบบกราฟฟิกสำหรับการเขียนเงื่อนไขในโปรแกรม

 

 

เทคโนโลยีเพื่อช่วยการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ (Learning Analytics)

graph.

การสร้างระบบรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนทัังแบบดักจับและสอบถาม เพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ หรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยผู้สอนในการประเมิน และติดตามพัฒนาการของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น

 

 

นอกจากงานวิจัยแล้วห้องวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ยังมีงานบริการสังคมนำเทคโนโลยีที่ออกแบบขึ้นไปประยุกต์ใช้งานในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (โครงการ iTim)

logo i-Timเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างโรงเรียนเครือข่ายขึ้นในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะ เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ประกอบไปด้วยค่ายหุ่นยนต์ และสืบต่อด้วยกิจกรรมโครงงานระยะยาว การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา บรรยาย ตลอดจนช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน โครงการ iTim จัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เครือข่ายภาคเหนือ เป็นกิจกรรมประจำปีเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2551

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม
(Fabrication Laboratory)

fablab logoห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรมเป็นแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือการผลิตดิจิตอล เช่นเครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานที่มีความละเอียดและแม่นยำแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของตน