เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor)


บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor) เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับโครงงานทีต้องการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยสามารถใช้ได้กับ Sensor Port ของ Pi-Topping หรือ Micro controller อื่นๆ ได้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 1. Motion sensor
 2. ฐานยึด Motion sensor
 3. PIR Board สำหรับต่อระหว่าง Motion sensor กับ Pi-Topping
 4. RJ-11 to Wafer Sensor Adapter (สายต่อ PIR Board กับ Pi-Topping)

AMN34112

ภาพ Motion sensor จาก www.es.co.th

คุณสมบัติของ Motion sensor

 1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะไม่เกิน 10 เมตร
 2. ตรวจจับความเคลื่อนไหว 55 องศาจากแนวระนาบ ในด้านบน/ล่าง และ ซ้าย/ขวา
 3. เมื่อมีความเคลื่อนไหวในระยะของ Motion sensor จะทำให้ค่า sensor เปลี่ยนไปเช่น เมื่อมีคนเดินผ่านหน้า Motion sensor ค่า sensor จะเปลี่ยนไป และเมื่อคนหยุดด้านหน้า Motion sensor ค่า sensor จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่มีการเคลื่อนไหว * ฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวกับว่ามีอะไรบังอยู่ข้างหน้า Motion sensor หรือไม่

การนำไปใช้

 PIR ภาพ Diagram การใช้งาน Motion sensor

 1.  นำ Motion sensor ต่อกับกับฐานตั้ง

  2013-09-24 17.42.182013-09-24 17.42.56

  ฐานตั้งออกแบบให้ตรวจจับการเคลื่อนไหวเฉพาะแค่ด้านหน้าเท่านั้น โดยจะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว 55 องศาจากแนวระนาบ ไปทางด้านบน และด้านล่าง

  2013-09-24 17.43.12

 2. เชื่อมต่อ Motion sensor กับ PIR Board โดยสามารถเชื่อมต่อ Motion sensor ได้มากที่สุด 4 ตัวต่อ 1 PIR Board (ซ้ายสุดคือ port 1 , ขวาสุดคือ port 4 ซึ่ง port ของ PIR Board นี้จะสัมพันธ์กับสาย ที่ต่อไปยัง Sensor Port ของ Pi-Topping)2013-09-24 17.45.34 ซึ่งการต่อ Motion sensor จะมีอยู่ 3 สายดังนี้โดยเรียง GND-SS-Vcc (ดำ-เทา-แดง) – สายสีแดงคือ Vcc – สายสีดำคือ GND – สายสีเทาคือ ค่า Sensor

  2013-09-24 17.45.05

 3. เชื่อมต่อสาย RJ-11 to Wafer Sensor Adapter กับ PIR Board กับ Pi-topping

  2013-09-24 17.51.07 ซึ่งสาย RJ-11 to Wafer Sensor Adapter นี้จะมี หัวด้านหนึ่งเป็น RJ-11 หรือหัวโทรศัพท์ อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัว Wafer sensor ของ Pi-Topping โดยจะมีทั้งหมด 4 หัว ตาม port ของ PIR Board ที่กล่าวมาข้างต้น

  2013-09-24 17.48.12 เมื่อต่อ Motion sensor กับ PIR Board ที่ port 1 แล้ว เชื่อมสายไปยัง Pi-topping ก็ต้องใช้สายที่หัวเขียนเลข 1 เพื่อให้ตรงกับ port ของ PIR Board*สามารถนำไปเชื่อมต่อกับ Pi-topping ที่ Sensor port ไหนก็ได้ port 1-8

สรุป

บทความนี้ได้แสดงถึงการใช้งาน Motion sensor และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว  ซึ่ง Motion sensor จะสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวเท่านั้น

โดยเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวค่า Sensor ที่ Pi-Topping ควรอ่านได้คือ 1023
และเมื่อมีการเคลื่อนไหวและ Motion sensor จับได้ ค่า Sensor ที่ Pi-Topping ควรอ่านได้คือ
จะมีค่าลดต่ำลงจาก 1023 จนถึง 0 ตามระยะเวลาการเคลื่อนไหว

เช่นเมื่อมีการเดินผ่านหน้า Motion sensor อย่างรวดเร็วค่า sensor ที่อ่านได้ควรอยู่ต่ำกว่า 1000 จนถึงประมาณ 500 แต่จะลงไม่ถึง 0 เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

และเมื่อมีการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่องตรงหน้า Motion sensor ค่า sensor ที่อ่านได้ควรอยู่
ต่ำกว่า 1000 จนไปถึง 0 เพราะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

2013-09-24 17.47.31

อ้างอิง

บทความนี้เป็นการประยุกต์การใช้งาน Motion sensor จาก www.es.co.th

#Attapan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *