กิจกรรมห้องวิจัย


ลงพื้นที่ ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัย จ.แพร่ ในโครงการอิคคิวซัง ปีที่ 2

หลังจากที่จัดค่ายอิคคิวซังให้กับสามเณรในโครงการฯ เพื่อแนะนำเครื่องมือและช่วยคิดหัวข้อโครงงานไปแล้วสองครั้ง ทางทีมจากโรงเรียนพุทธโกศัย จ.แพร่ ก็เป็นโรงเรียนที่ทำโมเดลต้นแบบของโครงงานรดน้ำสวนผักออกมาได้ดี ประกอบกับโรงเรียนฯ มีความพร้อมและประสงค์อยากลองนำโมเดลไปขยายผลใช้งานกับแปลงผักจริงๆ ดังนั้นทีมงานจากห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทีมจาก สวทช. กรุงเทพฯ ผู้ดูแลโครงการ ก็ได้ลงพื้นที่ติดตั้งระบบจริงในแปลงสาธิตที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ให้


Smart Green House

ระบบ Smart Green House มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเท็คโนโลยีที่สามารถตอบความต้องการด้านระบบควบคุมอัตโนมัติของเกษตรกรที่เพาะพืชในโรงเรือน ไม่ว่าจะเป็นการควบุคมการให้สารอาหาร การวัดสภาวะแวดล้อมในโรงเรือน หรือการติดต่อสื่อสารกับเกตรกร เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบในประเทศและสามารถตอบสนองบริบทการเพาะปลูกของเกตรกรไทยในภูมิสังคมของไทยได้


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor)

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor) เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับโครงงานทีต้องการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยสามารถใช้ได้กับ Sensor Port ของ Pi-Topping หรือ Micro controller อื่นๆ ได้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Motion sensor ฐานยึด Motion sensor PIR Board สำหรับต่อระหว่าง Motion sensor กับ Pi-Topping RJ-11 to Wafer Sensor Adapter (สายต่อ PIR Board กับ Pi-Topping) ภาพ Motion sensor จาก www.es.co.th คุณสมบัติของ Motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะไม่เกิน 10 เมตร ตรวจจับความเคลื่อนไหว 55 […]


การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ตรวจสอบและจดจำลายนิ้วมือ (Finger Scan FPO-001V2) ด้วยภาษา Python

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน Finger scanผ่านทางภาษา Python
เพื่อให้สามารถจดจำ และระบุลายนิ้วมือ เพื่อนำไปประมวลผลเป็นขั้นต่อไป


Wafer sensor set

เนื่องจาก Pi-Topping 2.5B มีการออกแบบให้ Sensor Port (Input port) และ Motor Port (Output port) ใช้ Connector แบบ Wafer connector เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน ในการเชื่อมต่อระหว่าง Pi-Topping กับ Input port และ Output port นั้นเอง ซึ่งจำเป็นต้องมี Input / Output แบบใหม่ ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ Wafer connector ด้วยเช่นกัน Pi-topping 2.5B ทางทีมงานจึงได้วิจัยและ พัฒนา Input / Output แบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า Wafer Sensor ซึ่ง Wafer […]


Pi-Topping 2.5B

จากปัญหาด้าน Hardware ของ Pi-Topping 2.0D คือ – การติดต่อระหว่าง Pi-Topping กับ Raspberry Pi มีปัญหา – Infrared ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก ขา Infrared สลับกัน – Analog sensor ค่าไม่นิ่ง เมื่อได้ทำการแก้ไข ข้างต้นแล้ว จึงได้พัฒนา Pi-Topping 2.5B ออกมา Pi-Topping 2.5B ภาพการผลิต Pi-Topping 2.5B สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Pi-Topping 2.0D สู่ Pi-Topping 2.5B – เพิ่ม Pull up ขา Rx (UART) ด้วย R […]


Pi-Topping 2.0D

หลังจากที่ได้มีการทดสอบการใช้งาน Pi-Topping 1.0 ก็พบปัญหามากมาย จึงได้มีการพัฒนา Pi-Topping 2.0D ออกมาเป็นรุ่นที่สอง โดยปรับปรุงหลายๆ ส่วน ภาพแสดง Pi-Topping 2.0D ประกบบน Raspberry Pi ซ้าย Pi-Topping 1.0 – ขวา Pi-Topping 2.0D สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Pi-Topping 1.0 สู่ Pi-Topping 2.0D – ระบบไฟที่ใช้ Regulator 3 ตัว ซึ่งทำให้อุปกรณ์มากเกินไป ลดเหลือ Regulator 3.3V เพียงแค่ตัวเดียว โดยสามารถเลือกรับ +5V จาก micro USB หรือ รับ +5V ทาง Raspberry Pi […]


GoGo 4.1 Final (GoGo board 4.1G)

GoGO4.1G GoGo 4.1 G ได้มีการเพิ่มรูยึด ลังถ่าน AA จำนวน 6 ก้อน (ลังละ 3 ก้อน ใช้ 2 ลัง) จึงต้องมีการเดินลายวงจรเพื่อเว้นที่ว่างให้รูยึด ลังถ่าน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรแต่อย่างใด   GoGo 4.1G (Top)                                              GoGo 4.1G (Back) การทดสอบ DC […]


ค่ายอิคิวซัง รุ่นที่ 1

“การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 14-17 มิถุนายน 2556   จัดเตรียมชุด GoGo Board จำนวน 25 ชุด                     ชุดหุ่นยนต์เดินตามเส้น  25 ชุด                   วัสดุ-อุกปรณ์ในการทำโครงงานต่างๆ โดยในวันที่ 14 มิ.ย. เปิดอบรม และการใช้GoGo Bord เบื้องต้น วันที่ 15 มิ.ย. กิจกรรมเขียนเกมด้วย Scratch […]


VDO Auto Light (7-11)

โครงการ Auto Light เป็นหนึ่งในLIL Summer  Project 2013 เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง ปัญญาภิวัฒน์จ.ลำปาง กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อการประหยัดไฟภายในร้าน7-11 ซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้คิดค้นทำระบบควบคุมการเปิด/ปิดไฟภายในร้าย7-11ขึ้น http://www.youtube.com/watch?v=qBYJunykxGA&feature=youtu.be